VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČLENSTVÍ ve SPARKYS Klubu (dále jen „Klub“)

1. Všeobecná ustanovení

1.1.
Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též jen jako „VOP“) upravují v souladu s ust. § 1746 odst. 2 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen jako „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o členství v Klubu uzavírané mezi provozovatelem Klubu a zájemcem o členství v Klubu (dále též jen jako „Smlouva“). Tyto VOP jsou nedílnou součástí Smlouvy a stanoví práva a povinnosti Provozovatele a Člena.

 

1.2.
Provozovatelem Klubu je společnost SPARKYS s.r.o., IČO 251 09 324, vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 50368, se sídlem Průmyslová 504, 250 70  Postřižín (dále též jen jako „Provozovatel“).

 

kontaktní telefon: 720 956 084, po-pá 7.30 - 16.00hod.

kontaktní e-mail: klub@sparkys.cz

kontaktní adresa: SPARKYS klub, Průmyslová 504, 250 70 Postřižín

 

1.3.
Členem Klubu může být pouze svéprávná fyzická osoba starší 18 let, která úspěšnou registrací v Klubu a akceptací těchto VOP uzavře Smlouvu (dále též jen jako „Člen“). Každá svéprávná fyzická osoba se může registrovat pouze jednou. Vícenásobné členství není možné.

 

2. Vznik členství v Klubu

2.1.
Členství v Klubu vzniká na základě uzavřené Smlouvy mezi Provozovatelem a Členem. Členství v Klubu není zpoplatněno.

 

2.2.
Smlouvu lze uzavřít prostřednictvím registračního formuláře s následnou akceptací těchto VOP na webovém rozhraní www.sparkysklub.cz. Okamžikem přijetí registračního formuláře ze strany Provozovatele se považuje Smlouva za uzavřenou.

 

2.3.
Smlouvu lze také uzavřít v kamenných prodejnách SPARKYS (dále též jen jako „Partnerské prodejny“) vyplněním tištěného formuláře s následnou finalizací prostřednictvím uvedeného e-mailu, akceptací těchto VOP a potvrzením správnosti e-mailu. Okamžikem přijetí potvrzení správnosti e-mailu ze strany Provozovatele se považuje Smlouva za uzavřenou.

 

2.4.
Smlouva se uzavírá v českém jazyce a na dobu neurčitou. Člen odpovídá za správnost údajů uvedených v registračním formuláři, a to i po celou dobu trvání platnosti a účinnosti Smlouvy.

 

3. Obsah členství v Klubu

3.1.
Provozovatel se zavazuje na základě Smlouvy poskytovat Členovi bonusový program Provozovatele a jeho obchodních partnerů. Aktualizovaný obsah bonusového programu se seznamem výhod a obchodních partnerů naleznete na www.sparkysklub.cz .

 

3.2.
Provozovatel se dále zavazuje zpřístupnit a vést Členovi on-line uživatelský účet Klubu s evidencí některých výhod bonusového programu, který si bude Člen sám spravovat, k čemuž mu Provozovatel vytvoří podmínky. Člen je oprávněn v uživatelském účtu spravovat své údaje po přihlášení.

 

3.3.
Provozovatel poskytne Členovi klubovou kartu k čerpání výhod bonusového programu Klubu, a to následujícím způsobem:

 

  • při registraci v Partnerských prodejnách obdrží Člen klubovou kartu ihned po podpisu a odevzdání vyplněného registračního formuláře. Získání klubové karty není podmíněno nákupem,

 

  • při registraci prostřednictvím registračního formuláře na webovém rozhraní obdrží člen virtuální klubovou kartu, která je automaticky odesílána elektronicky na kontaktní e-mail po uzavření Smlouvy a její držitel může nakupovat v Partnerských prodejnách i na e-shopech Provozovatele a jeho obchodních partnerů. Pokud Člen s virtuální klubovou kartou bude chtít kartu plastovou, na pokladně Partnerské prodejny sdělí číslo své virtuální karty a bude mu vydána karta plastová, jež bude přiřazena k jeho klubovému účtu. Klubová karta je přenosná, za její použití odpovídá Člen. Využití bonusového programu Klubu v Partnerských kamenných prodejnách bude možné pouze po předložení klubové karty.

 

3.4.
V případě ztráty, zničení či odcizení klubové karty je možné zažádat o vydání nové, a to prostřednictvím telefonního kontaktu Provozovatele nebo v jakékoli Partnerské prodejně. Na novou klubovou kartu budou převedeny všechny výhody bonusového programu z původního účtu. Provozovatel neodpovídá za možné zneužití ztracené nebo odcizené klubové karty.

 

3.5.
Provozovatel zasílá Členovi veškeré písemnosti na adresu uvedenou ve Smlouvě nebo na poslední uvedenou adresu. V případě pochybností se má za to, že písemnost byla doručena okamžikem, kdy držitel poštovní licence doručil písemnost na místo, kde může Člen takový dokument převzít.

 

3.6.
V případě, že Člen bude mít za to, že některá ze služeb Klubu mu byla poskytnuta vadně, je povinen to Provozovateli oznámit bezodkladně, kdy mělo k vadnému plnění dojít (dále též jen jako „Reklamace“) prostřednictvím kontaktních údajů Provozovatele. Provozovatel Reklamaci přezkoumá a o výsledku Člena vyrozumí do 30 dnů ode dne podání Reklamace. Uzná-li Provozovatel, že Reklamace byla oprávněná, nabídne Členovi náhradní čerpání vadně poskytnuté služby nebo jiné služby z těch, které jsou Členům Klubu aktuálně poskytovány.

 

 

4. Ukončení členství v Klubu

4.1.
Členství Člena v Klubu končí ukončením smluvního vztahu s Provozovatelem vzniklým na základě Smlouvy.

 

4.2.
Člen je oprávněn Smlouvu kdykoli vypovědět bez výpovědní doby, a to písemnou výpovědí zaslanou na adresu SPARKYS s.r.o., Průmyslová 504, 250 70 Postřižín nebo elektronicky na klub@sparkys.cz . Smluvní vztah končí dnem doručení výpovědi Provozovateli.

 

4.3.
Provozovatel je oprávněn Smlouvu vypovědět bez výpovědní doby v případě, kdy Člen nevyužije bonusový program po dobu delší než 24 měsíců po sobě jdoucích a v případě kdy Člen opakovaně či hrubě poruší povinnosti stanovené mu Smlouvou, platnou právní úpravou či další povinnosti vztahující se k čerpání bonusového programu Klubu.

 

4.4.
V případě, že Smlouvu uzavře Člen, který je spotřebitelem, má v souladu s ust. § 1829 a násl. občanského zákoníku právo odstoupit od Smlouvy bez udání důvodu, a to ve lhůtě 14 dnů od uzavření Smlouvy. Smluvní vztah končí dnem doručení odstoupení Provozovateli. Formulář odstoupení od smlouvy naleznete ZDE .

 

5. Zpracování osobních údajů

5.1.
Provozovatel tímto informuje Člena, že je správcem osobních údajů, kterému Člen poskytne za účelem uzavření Smlouvy a další účely související s členstvím v Klubu (účetnictví atd.). Člen je v rámci vztahu s Provozovatelem v postavení subjektu osobních údajů.

 

5.2.
Provozovatel nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

5.3.
Osobní údaje Člena jsou zpracovávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecným nařízením o ochraně osobních údajů) známým jako „GDPR“, a to výlučně pro účely splnění uzavřené Smlouvy, splnění právních povinností smluvních stran Smlouvy (zejména vedení účetnictví) a případné vymáhání povinností druhé smluvní strany podle Smlouvy. Právním základem pro zpracování osobních údajů je jejich nezbytnost pro splnění Smlouvy (pokud by osobní údaje nebyly poskytnuty, Smlouva nemůže být uzavřena), pro splnění právních povinností smluvních stran a pro ochranu oprávněných zájmů smluvních stran, konkrétně ochranu jejich právních nároků.

 

5.4.
Provozovatel se zavazuje osobní údaje předat dalším příjemcům výlučně v souvislosti s plněním jeho povinností vyplývajících mu ze Smlouvy, a to poskytovatelům IT služeb nebo obchodním partnerům poskytujících výhody Členům Klubu. Seznam příjemců je uveden na webových stránkách Klubu (www.sparkysklub.cz).

 

5.5.
Osobní údaje budou uloženy po dobu trvání smluvního vztahu a dobu nezbytnou pro vypořádání všech závazků z něj, ledaže by platné a účinné právní předpisy ukládaly některé ze smluvních stran uložení po delší dobu. Člen má právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu, výmaz nebo omezení zpracování, právo vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost údajů. Tato práva lze uplatnit u Provozovatele na těchto kontaktech: SPARKYS s.r.o., Průmyslová 504, 250 70 Postřižín nebo elektronicky na klub@sparkys.cz . Člen má dále právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů na adrese Pplk. Sochora 727, 170 00 Praha 7 Holešovice.

 

5.6.
Člen je povinen sdělit Provozovateli jakoukoli změnu osobních a kontaktních údajů uvedených ve Smlouvě bez zbytečného odkladu poté, co k této změně došlo, a to aktualizací údajů ve svém osobním profilu v on-line uživatelském účtu Člena Klubu. Není-li to z jakéhokoli důvodu možné, aktualizované údaje zašle Člen na adresu SPARKYS s.r.o., Průmyslová 504, 250 70 Postřižín nebo elektronicky na klub@sparkys.cz .

 

6. Závěrečná ustanovení

6.1.
Provozovatel je oprávněn kdykoliv jednostranně přechodně či trvale změnit rozsah či obsah bonusového programu Klubu i seznam obchodních partnerů, jakož i pozastavit či ukončit činnost Klubu. Bude-li to možné, zavazuje se Provozovatel o ukončení činnosti informovat Člena nejméně s tříměsíčním předstihem před datem ukončení činnosti Klubu oznámením na webových stránkách www.sparkysklub.cz .

 

6.2.
Provozovatel je oprávněn kdykoliv jednostranně změnit VOP uveřejněním nového znění všeobecných obchodních podmínek na webových stránkách www.sparkysklub.cz . Změny všeobecných obchodních podmínek jsou vůči Členovi účinné okamžikem, kdy Člen poprvé po zveřejnění těchto změn využije bonusový program Klubu. Bude-li to možné, zavazuje se Provozovatel informovat Člena o změnách všeobecných obchodních podmínek na jím uvedené emailové adrese.

 

6.3.
Neplatnost nebo neúčinnost kteréhokoli ustanovení těchto VOP se netýká platnosti a účinnosti ostatních ustanovení. Ve věcech výslovně neupravených těmito VOP se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran řídí právním řádem České republiky.

 

 

Tyto VOP jsou platné a účinné ode dne 01.07.2022.